วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2550


บทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
แยกเป็น
:ฐานความผิด
:โทษจำคุก : โทษปรับ
-การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท
-การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึง ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็น การเฉพาะ
โดยไม่ชอบ
ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท
-การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท
-การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
โดยไม่ชอบ
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท
-การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร
โดยไม่ชอบ
ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท
-การกระทำเพื่อให้การทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท
-การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข
ไม่มี ไม่เกิน 100,000 บาท
-การจำหน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำ
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท
-การกระทำต่อความมั่นคง
ไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท
- ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อ
ไม่เกิน 15 ปี 60,000-300,000 บาท
- กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ
ไม่เกิน 20ปี ไม่มี
-การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำความผิดอื่น
(การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม)
ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท
-ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิด
-การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพ ของบุคคล
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท
Url ( www. dei.ac.th)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น